МЕХРИ ВАТАН — ИНШО

МЕХРИ ВАТАН

Ба рохи Ватан чон фидо мекунем,

Ватан хар чй гуяд, адо мекунем.

Ватан, зодгох, калимаи зебо ва хучастае аст, ки бо шуниданаш хонаву дар, гахвора ва модар пеши назар меояд.

Педагоги машхур Сухомлинский В.А. мазмуни мафхуми &laquoВатан&raquo-ро одилона ба мафхумхои &laquoИнсон&raquo, &laquoМаънои зиндагй&raquo, &laquoМехнат&raquo, &laquoКарз&raquo, &laquoОила&raquo, &laquoЗабони модарй&raquo, &laquoМухити табиат&raquo, &laquoСадокат&raquo алокаманд мекунад.

Бале, Ватан сарнавишту кисмати хар як инсон, модарй мушфику мехрубон аст. Агар модарй аслй моро ба дунё оварда бошад, Ватан ба сарамон дасти навозишкорона гузошта, ба рой идомаи зиндагии рангин огуш кушодааст.

Халки точик аз шумори он миллатхоест, ки марзу буми худро хеле дуст медорад ва барои хастии он чоннисорй мекунад. Кахрамоинхои &#39Темурмалику Шерак. Деваштичу Восеь далели гуфтахои болост. Шоири шинохтаи точик Лоик Шералй ибтидои Ватанро аз гахвора ва шири поки модар донистааст:

Ватанcapмешавад аз гохвора,

Зи шири поку аз пистони модар,

Ватанcapмешавад аз он тавора,

Ки онро сохта дастони модар.

Ватан бехбудию беэфузии мост,

Ватанхушномию фирузии мост.

Дар олам чанд мукаддасоти ягона ва такрорнашавандае мавчудacт,ки Модару Ватан низ ба он шомил мегарданд. Х,исси ватандустй 6а дарачае расидааст, ки хокашро аз тахги Сулаймон ва хорашро аз лолаву райхон хуштар медонанд:

Хоки Ваган аз гахги С&#39улаймон хуштар,

Хори Ваган аз лолаву райхон хуштар.

Аз ин байти пурмазмун чунин андеша бармеояд. киBaтанифтихор. шаьну шараф, ноёбтарин неъмат, сарвати бебахост, ки онро ба хечганче наметавон иваз намуд.

Оромиву шукух ва шукуфоии Ватан ба масьулияги хар як сокини он вобастаacтAгар Ватан орому осуда буда, дар са росарй онcyлху субохукмрон бошад, нозу неъмат фаровон гаштаа, мухаббати мардум меафзояд. Дар он чое. ки пояхои маьнавиётycтувopнабошанд, акси ин хол ба миён меояд.

Читайте также:  КАДРИ НОН

Myxaббат ба Ватан асосан дар давраи кудаки зохир шуда, минбаьдташакулмсёбад. Инсон ба хар зарра хоку харKaтpaобиBaтанончунон дил мебандад, ки бе он

наметавонад хушбахту бахтиёр бошад. Х,иссиёти ватандустй ин худ садо катба Ватан, саъю кушишиба нафъи вайxизматкардан мебошад.

Маънии калимаи Ватан дар ашъори шоирон мавкеи хосса дорад. Хаким Фирдавсй дар &laquoШохнома&raquo-и безаволи худ, ки саршори идеяиватандустива адолатхохисхифзи Вата нро аз бахои чон болотар гузошта гуфтааст:

Хамаcapбаcapтан ба куштан дихем.

Аз он бех, ки кишвар ба душман дихем.

Дар ашъори Хабиб Юсуфй Ватан ба таври мушаххас ва образнок тасвир ёфтааст. Ватан барои у хамчун хонаи умед ва бахшандаи бахту саодат, модари азизу мехрубон мебошад:

Ватанро бинозам, маро дар канор,

Чу модар гирифту намуд бахтиёр…

Мурод аз офаридани образи ватандустона дар адабиёти олам бешубха, бедор кардани хисси ифтихори миллй ва мухаббат ба марзу буми ачдодист.

Вале вазифаи мо танхо аз Ватан ва бузургони миллат ифтихор кардан набуда, ба корнамой ва чонфидоии нав, кашфи падидахои нодир вобаста аст. Агар хамаи мо аз олами расму русум ва анъанахои милливу башарй бахраманд гардем, ватани сохибистиклоли мо низ ба шумори давлатхои тараккикарда ва мутамаддин ворид хохад гашт. Шукуфоии Ватан ба масъулиятшиносй ва некандешии мо вобаста аст:

Х,иммат агар химати мардон шавад,

Мур тавонад, ки Сулаймон шавад.

Adblock
detector