Рубрика «Referatkho»

Инкишофи ақидаҳои иҷтимои — сиёсии Аврупои ғарби

Нақша:1. Афкори сиёсии дунёи қадим2. Афкори сиёсии асримиёнагӣ.3. Афкори сиёсии давраи эҳё ва замони капитализм4. Афкори сиёсии марксистӣПешрафту инкишофи илм, умуман, ва илми сиёсатшиносӣ чун ҳамагуна илмҳои дигар, махсусан, ба таҳлили ҳамаҷонибаи афкори сиёсии гузаштагон ниёз дорад. Тўли асрҳо ақлу заковати халқҳои мухталиф доир ба давлату давлатдорӣ, муносибати сарвари давлат ба омма ва омма ба …

Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм…

Нақша:1. Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм ва марҳилаҳои асосии инкишофи он.2. Зарурияти омўзиши фанни сиёсатшиносӣ.3. Нақш ва моҳияти сиёсатшиносӣ дар ҳаёти ҷомеа.Сиёсатшиносӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Шўравӣ предмети нав буда, ба наздикӣ ба барномаи таълимии мактабҳои олӣ дохил карда шудааст.Зикр кардан зарур аст, ки ҳатто китобҳои дарсии сиёсатшиносие, ки имрўз дар дасти устодону донишҷўён ҳастанд, бо гуногунмазмунию гуногунмундариҷагӣ …

МОҲИЯТИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Дар фалсафа истилоҳи &quotмоҳият&quot хосияти доимию асосии ашёро, ки бе он вай маъние надорад, ифода мекупад. Барои муайян кардани моҳияти ҳуқуқҳои инсон зарур аст, ки косиятхо ва Ҷихатхои асоеыи ифодакунандаи ҳуқуқва озодиҳо ҳамаҷониба омӯхга шавад.Ба қатори чунин ҷиҳатдои асосӣ инҳоро мансуб донистан мумкин аст:Аввалан, ҳуқуқҳои инсон дар одамон аз лаҳзаи таваллуд чун шарти ҷудонопазири мавҷудият, …

МАФҲУМИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН

1.МАФҲУМ ВА ТАНОСУБИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН.Ҳуқуқи инсон яке аз арзишҳои муҳимтарини тамаддуни ҷаҳонист. Амалисозӣ ва ё баръакс вайрон кардани ҳуқуқҳои инсон ба инкишофи рӯҳӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, &laquoсиёсии чи давлат ва ҷомеа умуман ва чи ҳар як шахсияти алоҳида таъсир&raquo мерасонад. Ҳуқуқҳои инсон ба ҳар як одами дар ҷахон зиндагикунанда танҳо он хотир хос аст, …

Мукаддимаи психология (равоншиноси)

Максад: Дар бораи психология хамчун илм, конуниятхои асосии он маълумот додан, шинос намудан бо механизмхои зохиршави ва амалкунии психикаи одам, фахмондани даврахои асосии таърихи психология ва мавкеи он дар системаи илмхо. Маълумот додан дар бораи инкишофи психика дар олами хайвонот ва чамъияти инсони, фарки психикаи инсон ва хайвон.Мафхуми асоси: психология, психика (рух) механизмхои психики, рефлексхо, …

Аудити баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ, махсулоти тайёр ва фурўши он.

Тафтиши аудитории баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ. Аудити баҳисобгирии маҳсулоти тайёр. Аудити баҳисобгирии фурўши маҳсулот. Барои тафтиши аудитории баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ аудиторро лозим аст, ки пеш аз ҳама ба шакли ҳисобгирии бухгалтерии корхона шинос шавад. Вобаста ба ин аудитор вазифадор аст, ки ба хусусиятҳои хоси ташкилӣ ва технологӣ, намуди истеҳсолот, намуди маҳсулоти истеҳсолшаванда, истифодабарии захираҳоро омўзад. Аз …

Аудити воситаҳои пулӣ

Аудити хазина ва амалиётҳои хазинавӣ. Аудити амалиётҳои рақами ҳисоббаробаркунӣ ва дигар счётҳои дар бонк буда. Тартиби ҳуҷҷатҳои аввалиндараҷа (ибтидоӣ)-и хазина аз як тараф бисёр содда-инҳо ордери даромад ва хароҷоти хазина, китоби хазина мебошад. Аз тарафи дигар амалиётҳои хазинавӣ дар амалия бо ҳамаи ҷараёнҳои баҳисобгирӣ ба монанди фурўш, ҳисоббаробаркунӣ бо шахсони ҳисобдеҳ, ботаъминкунандагон алоқамандӣ доранд. Аз …

Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

Аудит. Мақсад ва вазифахои он. Намудхои аудит. Асоси ба танзим даровардани аудит. Системаи аттестатсионӣ ва литсензионии аудиторон. Мақоми аудит дар системаи назорат. &laquoАудит&raquo-асосан калимаи лотинӣ буда, маънои &laquoгўш кардан&raquo ё &laquoшунаванда&raquo-ро дорад Одатан пайдоиши аудитро ба муасисаҳои таълимии рўҳонии Аврупои асрҳои XVl-XVlll мансуб медонанд, вале далелҳои таърихӣ шаҳодат медиханд, ки аудит аслан аз рўзи барўйхатгирии …

Идоракунии захираҳои бонки тиҷоратӣ

Нақша:1. Захираҳои бонки тиҷоратӣ.2. Сохтори захираҳои бонки тиҷоратӣ.3. Мафҳум сармояи худии бонк.4. Баҳодиҳии кифоягии сармояи худӣ:а) сармояи сатҳи &ndash 1-умб) сармояи сатҳи &ndash 2-юм. Адабиётҳо:1. Муомилоти пул ва қарз. Китоби дарсӣ. Ашўров Н. Душанбе &ndash 2006.2. Муомилоти пул ва қарз. Китоби дарсӣ. Шарифи Раҳимзод. Душанбе &laquoЭр. Граф&raquo 2008.3. Васоити таълимӣ аз фанни &laquoМолия.Муомилоти пул ва …

Низоми бонкӣ

Бонк дар ҶТ ташкилоти давлатӣ, тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад, ки барои ҷалб намудани амонатҳо ва дигар воситаҳои пулӣ бо мақсади истифодабарии он ба масқади қарздиҳӣ бо шарти баргардонидан, музднок, таъҷилӣ ва инчунин барои иҷроиши ҳисоббаробаркуниҳо бо хоҳиши миҷозон ташкил карда шуддаст. Бонк ҳамчун шахси ҳуқуқӣ баромад карда, фаъолияти худро дар асоси Конститусияи ҶТ, Қонуни ҶТ …