Архивы за месяц Май, 2014

Модарнома

Устод Лоиқ Шералӣ аз нахустин қадамҳои эҷодияш ба мавзӯи модар таваҷҷӯҳ пайдо кардааст. Яке аз аввалин шеърҳои шоир &laquoБа модарам&raquo ном дорад, ки бори нахуст ибтидои соли 1965 ба табъ расидааст. Баъдҳо ин мавзӯъ дар тамоми эҷодиёти шоир мавқеи аввалиндараҷа пайдо намуд.Вақте ки &laquoДасти дуои модар&raquo ном маҷмӯаи шоирро варақ мезанем, ба панҷоҳу панҷ шеъри …

FOREIGN LANGUAGES IN OUR LIFE

> Learning a foreign language isn&#39t an easy thing. Nowadays it&#39s especially important to know foreign languages. Some people learn languages because they need them for their work, others travel abroad, for the third studying foreign languages is a hobby. Everyone, who knows foreign languages can speak to people from other countries, read foreign authors …

ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСТВА

儒学对中国文化的影响中国的儒学有两千五百多年的历史,对中国文化,对人民思想的影响非常大!随着社会的变化与发展,儒学从内容、形式到社会功能也在不断地发生变化与发展。儒学以教育和培养 &laquo君子&raquo为主。 生活的主要目的就是成为君子。为成为君子,中国人要尊重老人,尊重父母, 尊重国王. 君子是我们中国人评价一个人道德水平的最高标准。究竟什么样的人才称的上是君子呢?孔子说:君子不忧不惧。君子首先应该是一个负责任的人。无论面临什么样的困难,都不忘自己肩负的责任,不逃避不推卸。君子一定不会做违背道德良知的事。所谓君子爱财,取之有道。君子还是一个有爱心的人,爱自己、爱家庭、爱朋友、爱陌生人……尽自己的能力帮助别人。君子胸怀坦荡,有所为有所不为。做了应当做的,就不必担心结果,所以不忧。不做违背法律和道德的事情,不必担心受到惩处,所以不惧。在中国历史上,有一位著名的思想家,教育家,他是儒学的创始人,他的思想对中华民族文化,心理特点,伦理道德等方面影响很大,在世界上也很有影响。他就是孔子。孔子公元前551年出生在一个贵族家庭。孔子三岁时,他的父亲就死了,后来母亲也去世了。孔子的小年时代是贫困的。他很喜欢读书,认真的学习礼,乐,射和别的艺术。这样,孔子逐渐成为学问广播的学者。很多人愿意向他学习。孔子50岁时成为管,但是他当官时间不长,他对国王的政策失望了,带着他的学生他去别的国,宣传他的政治主张,希望别国的国王会使用他的意见。孔子晚年一方面继续讲学,一方面整理古树。据说,他整理了&quot诗经&rdquo,&quot书经&rdquo和别的古代书。孔子死后二年,他的家改建成庙,这就是孔庙。孔子也是中国历史上第一位大教育家,他广收弟子,主张有教无类,因材施教,提倡&quot学而不厌,诲人不倦&rdquo。儒学对中国的影响儒家思想对中国文化的影响很深,几千年来的封建社会,所传授的不外&quot四书&rdquo&quot五经&rdquo.传统的责任感思想,节制思想,和忠孝思想,都是它和封建统治结合的结果,因此,儒家思想是连同我们当代在内的主流思想. 儒学对东亚的影响儒家思想在东亚各国都有广泛的影响。儒家学说在中国文化史上占有重要地位。儒家经典不仅是思想统治工具,同时也是中国封建文化的主体,保存了丰富的民族文化遗产。儒家学说不仅在中国,在东亚世界也占有重要地位。儒学和汉字、律令以及佛教一样,很早就传播到周围国家,并对那里的思想和文化产生了重要影响。在韩国和日本,伦理和礼仪都受到了儒家仁、义、礼等观点的影响,至今都还很明显的。儒学对欧洲的影响有学者认为,西方社会吸取孔孟学说,发展促进自由观、平等观、民主观、博爱观、理性观、无神论观等现代观念,促進了人文、政治、经济、社会乃至科学等方面学说的发展。儒学对现代教育的影响孔子更被后世尊称为&quot万世师表&rdquo,台湾将&quot孔圣诞&rdquo定为&quot教师节&rdquo。教育是儒家思想也是华人的基本价值观之一。 Перевод: Влияние конфуцианства на китайскую культуруКонфуцианство в Китае 2500 лет истории, китайской культуры, очень большое влияние на мышление людей! Как меняется общество и развитие конфуцианства от содержания, формы социальной функции также постоянно изменения и развития.Конфуцианство образования и профессиональной подготовки &laquoджентльмен&raquo. Основная цель жизни, чтобы стать джентльменом. Для того чтобы …

ПАСХА 复活节

复活节 复活节是基督教徒的重要节日之一。在俄罗斯谁都知道这个节日, 东正教徒欢欢喜喜地过复活节。复活节是每年春分月圆以後第一个星期天。复活节的期间很长,有四十天。复活节以後第一个礼拜叫&laquo小红山&raquo。基督徒认为,复活节象徵重生,纪念耶稣基督被钉死後第三天复活的事件,这就是复活节历史上的意义。另一方面,精神上的意义是从这个事件起,人们相信死後的生活。不管什麽时代,复活节都是家庭的节日,所以教徒要在家里过复活节,而且为了保持联系要跟好久没见面的亲戚联络。教徒好好儿地准备这个节日,每家打扫好房子,洗窗户,什麽的。基督教徒一定要装饰鸡蛋,烤复活节圆柱形的特别派和甜奶渣糕。顺便说甜奶渣糕是教堂厨师的拿手菜。这个时候许多人聚集到教堂去。大家互相说 &laquo基督复活了!&raquo,回答是 &laquo他确实复活了!&raquo,也交换烤好的派和彩蛋,每个人一定要尝一尝。到处都是一片温暖的气氛。复活节有很长的历史,所以有特别的传统和习俗。比方说过复活节的时侯,基督教徒为了穷人趁着机会参加这个喜事和感觉亲切的感情,捐给他们钱和他们需要的东西(生活必需品)。彩蛋是复活节的重要象徵之一。装饰得最漂亮的彩蛋算是家庭的骄傲。在俄罗斯也有不少复活节的吉兆,比如说,我们的祖先以为复活节时生的孩子长大以後能过丰衣足食的生活。Праздник Пасхи Пасха является одним из важнейших православных праздников. В России все знают этот праздник, и православные необычайно радостно встречают праздник Пасхи. Пасха каждый год празднуется в разные числа месяца, но обязательно в воскресный день. Период празднования Пасхи очень длинный &ndash 40 дней. Первая неделя после Пасхи называется &laquoКрасная Горка&raquo.Православные считают, …

МОЯ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА — 我的文凭

>我的毕业论文我考上大学之后以为还有很长时间毕业大学,但时间过得很快,那现在我是阿穆尔国立大学五年级的学生。今天我面临着大学课程最重要的一部分,那就是完成毕业论文。以前我有很多必须写毕业论文的朋友,他们都说这是很复杂的事情。我记得他们话很长时间写毕业论文,每天呆在家里。今年我遇到这个事情。每年我们写论文。原来我的同班挑选了论文题目。平常有的大学生每年做不同题目的年级论文,这样到写毕业论文时,一切都要从新开始。我早已选择具体的研究方向,就是中日关系,中国对日本文化影响的题目。从二年级开始,我每年写这个题目的论文。这是最好一个办法写毕业论文,因为终于我的毕业论文是由每年写的论文组成的。为什么我选择了这个题目?我对国际关系有感兴趣。这是第一个原因。第二个原因是现在在大学这题目的材料太少了。我还概说中日政治文化双方关系很有意思。首先中国叫日本文字,建筑艺术,佛教,儒教,文学,政治制度,法律等各种因素。原来中日人民是互相尊敬的,互相有益的,两个国家是像兄弟一样,中国是哥哥,日本是弟弟。然后日本开始自己发展,还有欧洲国家的各种各样的影响,另一方面中国停发展,国内是农民起义,对外政策本着孤立主义进行。结果是日本战胜了中国战争,情况马上改变了。领先到日本成哥哥,中国成为弟弟。那现在中日关系非常复杂。至今保持了一些没解决的问题,常常发现两国人民的矛盾。现在中国和日本是亚洲和世界上的有势力的国家。双方关系恶化不仅符合中日两国利益,而且有可能否定的影响亚洲稳定和发展。最重要的原因是日本领导人们继续参观 Ясакуни 教堂。那里保存第二世界战争主要战 争罪犯名字写的追掉牌子。这问题引起中国领导人们的不满意。这写所有的没解决的问题不让发展中日两国双方关系。因此我检查这个题目。最困难写毕业论文是找材料,在不是所有的图书馆,在网络信息太少了,所以我常常去中国买各种各样书,杂志,报纸。应该说,自中国在中国找资料不太容易了。但找到的话这写资料度毕业论文一定有巨大的意义。除此以外,我辅导老师给的文章对我写的毕业论文有很大的帮助。 Перевод: Мой тезисЯ думаю, что это очень долго, поступивших в университет колледж, но время летит, что я был пятый класс студентов Национального университета Амуре. Сегодня я столкнулся с наиболее важной частью учебной программы университета, и это для завершения диссертации. У меня есть много друзей, должны написать диссертацию, они говорят, что это …

4 ИЗОБРЕТЕНИЯ КИТАЙЦЕВ

中华民族在极洽年的历史创造了古代文化。造纸,印刷,指南针和火药都是了不起的发明创造。在公元前一世纪,中国人就已经会造纸。到公元二世纪,人人总结了前人的经验,造出了第一张轻薄耐用的纸。这种只又便宜又实用,受到人们的欢迎。因为那时候的书都是用手抄写的,抄书不但时间长,而且容易抄错,所以人们看书,学习还是很不方便。到公十一世纪,中国人发明了活字印刷。纸也会造了,书也会印了,人们看书学习也就方便多了。中国人还发明了指南针和火药。指南针的发明促进了航海事业的发展。火药的发明对工农业生产发生了积极的影响。中华明族在几千年的历史创造了古代文化。

ЛЮБИМЫЙ РЕСТОРАН 我最喜欢的饭馆

> 我最喜欢的饭馆来北京以前,我吃过一次日本菜。那时候我觉得日本菜非常不好吃的。但是来北京以后,我认识了很多日本朋友。有一次他们请我跟他们一起去一家日本餐馆,是一种传统的日本餐馆。那天是我最好朋友的生日,所以我同意去。我的朋友们说这是一家挺好的餐馆。可惜它已经客滿了,要挤进去还真不容易!幸虧他们提前预订了房间。我没想到日本菜是那么各种各样的,种类至少有50种!有的菜是非常好吃的!有各种各样的寿司和生鱼片,还有特做的米饭和小吃。我真想把这些诱人的东西都尝一尝。但是我最喜欢的寿司就是用鲑鱼做的。我们还喝过著名的日本米酒。房间里的气氛很热情,服务员服务得很周到,饭做得挺好吃!那天大家度过非常好的生日!以后我还几次跟朋友们到这家餐馆去吃饭。Мой любимый ресторанДо того, как я приехал в Пекин, я пробовал японскую кухню всего лишь раз. Тогда она мне показалась очень невкусной. Но когда я приехал в Пекин, я познакомился со многими японскими ребятами. Однажды они пригласили меня пойти в один традиционный японский ресторанчик. В тот же день был день рождения моего хорошего друга, …

УСТОДИ АВВАЛИНИ МАН

УСТОДИ АВВАЛИНИ МАН Агар дар нахон набвад омузгор, Шавад тира аз бехирад рузгор. Ч,омй Агар барои кабои сабз ба бар намудани замин бахор лозим бошад, пас барои сабз гаштани таманнои инсои устод рамзи бахор аст. Оре, бе устод кас наметавонад аз доираи тафаккури махдуд берун гашта, оламу одамро дарк намояд. Дар ин маврид шоир гуфтааст: …

ВАҲДАТ – ПОЯИ ХУШБАХТӢ ВА РУШДИ МИЛЛАТ

> Парокандагии миллӣ, ҷудогӣ ба маҳалу гурўҳҳо ва паси сангари муқобил пайи қасди ҷони якдигар қарор гирифтани тоҷикон, ки акнун истиқлолият насибашон гашта буд, воқеан даҳшат ва хатари азиме буд.Тақдир ва сарнавишти миллати тоҷик дар солҳои 1992-1994 чун &laquoашки сари мижгон&raquo дар вазъи ҳассосе қарор дошт. Ваҳшонияти ин рўйдоди нобасомон, ки доғе ба қалби ҳар …

КИТОБ МАНБАИ ДОНИШ

КИТОБ МАНБАИ ДОНИШ Аниси кунчи танхой китоб аст, Фуругй субхи доной китоб аст. Абдурахмони Чомй Китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи акл, махзани фарханги миллй, пояи тамаддуни чахони мутамаддин, хосса ойинаи хаёт ва калиди дари ганчи сухан аст. Бо хамин далел шоири бузурги форсу точик Абдурахмони Ч,омй китобро чун&laquoФvpyги субхи доной&raquo ба калам додааст. Инсон …